FT Supplement OverviewOverview

Regular
Regular Semi Italic
Regular Italic

Regular
Regular Semi Italic
Regular Italic
Ligatures
Slash zero
SS01 (Ss Alt)
SS02 (Zz Alt)
SS03 (t Alt)
SS04 (u Alt)
SS05 (Short. desc.)
SS06 (Rais. desc.)
SS07 (Round. punct.)
SS08 (Thin punct.)

Leading

Size

Spacing

Background

Text

Type Slowly...

Regular Semi Italic; Size

Journal

Regular; Size

Libération
Le Monde
La Vanguardia
El País
Il Corriere della Sera
La Repubblica
Il Manifesto
Dnevnik

Regular; Size

The Wall Street Journal
The New York Times
The Washington Post
The Guardian
The Independent
Der Spiegel
Süddeutsche Zeitung
Die Zeit

Regular Italic; Size

L’Unità

Regular, Regular Semi Italic; Size

The New York Times is an American daily newspaper based in New York City with a worldwide readership. Founded in 1851, the Times has since won 132 Pulitzer Prizes, the most of any newspaper, and has long been regarded within the industry as a national “newspaper of record”. It is ranked 18th in the world by circulation and 3rd in the U.S. The paper is owned by The New York Times Company, which is publicly traded. It has been governed by the Sulzberger family since 1896, through a dual-class share structure after its shares became publicly traded.

Regular, Regular Semi Italic; Size

Weekly
Highlights
Reviews

Regular, Regular Italic; Size

Extra
Magazine
Cover

Regular; Size

Issue 17

Regular, Regular Italic; Size

This new method overcame many of the shortcomings of woodblock printing. Rather than manually carving an individual block to print a single page, movable type printing allowed for the quick assembly of a page of text. Furthermore, these new, more compact type fonts could be reused and stored. Wang Zhen used two rotating circular tables as trays for laying out his type. The first table was separated into 24 trays in which each movable type was categorized based on a number corresponding with a rhyming pattern. The second table contained miscellaneous characters.

Regular Semi Italic; Size

Foreword
Index

Introduction
Business

Regular Italic; Size

Article
Economics
Review
Back Issues

Regular; Size

In the technical sense a journal has continuous pagination throughout a volume. Thus Business Week, which starts each issue anew with page one, is a magazine, but the Journal of Business Communication, which continues the same sequence of pagination throughout the coterminous year, is a journal. Some professional or trade publications are also peer-reviewed, for example the Journal of Accountancy. Non-peer-reviewed academic or professional publications are generally professional magazines. That a publication calls itself a journal does not make it a journal in the technical sense; The Wall Street Journal is actually a newspaper. This is the model used by many trade magazines (industry-based periodicals) distributed only to qualifying readers, often for free and determined by some form of survey. Because of costs (e.g., printing and postage) associated with the medium of print, publishers may not distribute free copies to everyone who requests one (unqualified leads); instead, they operate under controlled circulation, deciding who may receive free subscriptions based on each person’s qualification as a member of the trade (and likelihood of buying, for example, likelihood of having corporate purchasing authority, as determined from job title). This allows a high level of certainty that advertisements will be received by the advertiser’s target audience.

Limited character set

Download the specimen to see the complete set

A︎

A︎

A (0041)

Á︎

Á︎

Aacute (00C1)

Ă︎

Ă︎

Abreve (0102)

Ǎ︎

Ǎ︎

Acaron (01CD)

Â︎

Â︎

Acircumflex (00C2)

Ä︎

Ä︎

Adieresis (00C4)

Ạ︎

Ạ︎

Adotbelow (1EA0)

À︎

À︎

Agrave (00C0)

Ā︎

Ā︎

Amacron (0100)

Ą︎

Ą︎

Aogonek (0104)

Å︎

Å︎

Aring (00C5)

Ǻ︎

Ǻ︎

Aringacute (01FA)

Ã︎

Ã︎

Atilde (00C3)

Æ︎

Æ︎

AE (00C6)

Ǽ︎

Ǽ︎

AEacute (01FC)

B︎

B︎

B (0042)

Ḃ︎

Ḃ︎

Bdotaccent (1E02)

C︎

C︎

C (0043)

Ć︎

Ć︎

Cacute (0106)

Č︎

Č︎

Ccaron (010C)

Ç︎

Ç︎

Ccedilla (00C7)

Ĉ︎

Ĉ︎

Ccircumflex (0108)

Ċ︎

Ċ︎

Cdotaccent (010A)

D︎

D︎

D (0044)

Ð︎

Ð︎

Eth (00D0)

Ď︎

Ď︎

Dcaron (010E)

Ḑ︎

Ḑ︎

Dcedilla (1E10)

Đ︎

Đ︎

Dcroat (0110)

Ḋ︎

Ḋ︎

Ddotaccent (1E0A)

Ḍ︎

Ḍ︎

Ddotbelow (1E0C)

Ḏ︎

Ḏ︎

Dlinebelow (1E0E)

E︎

E︎

E (0045)

É︎

É︎

Eacute (00C9)

Ĕ︎

Ĕ︎

Ebreve (0114)

Ě︎

Ě︎

Ecaron (011A)

Ê︎

Ê︎

Ecircumflex (00CA)

Ë︎

Ë︎

Edieresis (00CB)

Ė︎

Ė︎

Edotaccent (0116)

Ẹ︎

Ẹ︎

Edotbelow (1EB8)

È︎

È︎

Egrave (00C8)

Ē︎

Ē︎

Emacron (0112)

Ę︎

Ę︎

Eogonek (0118)

Ẽ︎

Ẽ︎

Etilde (1EBC)

F︎

F︎

F (0046)

Ḟ︎

Ḟ︎

Fdotaccent (1E1E)

G︎

G︎

G (0047)

Ğ︎

Ğ︎

Gbreve (011E)

Ǧ︎

Ǧ︎

Gcaron (01E6)

Ĝ︎

Ĝ︎

Gcircumflex (011C)

Ģ︎

Ģ︎

Gcommaaccent (0122)

Ġ︎

Ġ︎

Gdotaccent (0120)

Ḡ︎

Ḡ︎

Gmacron (1E20)

H︎

H︎

H (0048)

Ħ︎

Ħ︎

Hbar (0126)

Ḫ︎

Ḫ︎

Hbrevebelow (1E2A)

Ȟ︎

Ȟ︎

Hcaron (021E)

Ĥ︎

Ĥ︎

Hcircumflex (0124)

Ḣ︎

Ḣ︎

Hdotaccent (1E22)

Ḥ︎

Ḥ︎

Hdotbelow (1E24)

I︎

I︎

I (0049)

IJ︎

IJ︎

IJ (0132)

Í︎

Í︎

Iacute (00CD)

Ĭ︎

Ĭ︎

Ibreve (012C)

Ǐ︎

Ǐ︎

Icaron (01CF)

Î︎

Î︎

Icircumflex (00CE)

Ï︎

Ï︎

Idieresis (00CF)

İ︎

İ︎

Idotaccent (0130)

Ị︎

Ị︎

Idotbelow (1ECA)

Ì︎

Ì︎

Igrave (00CC)

Ī︎

Ī︎

Imacron (012A)

Į︎

Į︎

Iogonek (012E)

Ɨ︎

Ɨ︎

Istroke (0197)

Ĩ︎

Ĩ︎

Itilde (0128)

J︎

J︎

J (004A)

Ĵ︎

Ĵ︎

Jcircumflex (0134)

K︎

K︎

K (004B)

Ǩ︎

Ǩ︎

Kcaron (01E8)

Ķ︎

Ķ︎

Kcommaaccent (0136)

L︎

L︎

L (004C)

Ĺ︎

Ĺ︎

Lacute (0139)

Ľ︎

Ľ︎

Lcaron (013D)

Ļ︎

Ļ︎

Lcommaaccent (013B)

Ŀ︎

Ŀ︎

Ldot (013F)

Ḷ︎

Ḷ︎

Ldotbelow (1E36)

Ḹ︎

Ḹ︎

Ldotbelowmacron (1E38)

Ḻ︎

Ḻ︎

Llinebelow (1E3A)

Ł︎

Ł︎

Lslash (0141)

M︎

M︎

M (004D)

Ḿ︎

Ḿ︎

Macute (1E3E)

Ṁ︎

Ṁ︎

Mdotaccent (1E40)

Ṃ︎

Ṃ︎

Mdotbelow (1E42)

N︎

N︎

N (004E)

Ń︎

Ń︎

Nacute (0143)

Ň︎

Ň︎

Ncaron (0147)

Ņ︎

Ņ︎

Ncommaaccent (0145)

Ṅ︎

Ṅ︎

Ndotaccent (1E44)

Ṇ︎

Ṇ︎

Ndotbelow (1E46)

Ǹ︎

Ǹ︎

Ngrave (01F8)

Ɲ︎

Ɲ︎

Nhookleft (019D)

Ṉ︎

Ṉ︎

Nlinebelow (1E48)

Ñ︎

Ñ︎

Ntilde (00D1)

Ŋ︎

Ŋ︎

Eng (014A)

O︎

O︎

O (004F)

Ó︎

Ó︎

Oacute (00D3)

Ŏ︎

Ŏ︎

Obreve (014E)

Ǒ︎

Ǒ︎

Ocaron (01D1)

Ô︎

Ô︎

Ocircumflex (00D4)

Ö︎

Ö︎

Odieresis (00D6)

Ȯ︎

Ȯ︎

Odotaccent (022E)

Ọ︎

Ọ︎

Odotbelow (1ECC)

Ò︎

Ò︎

Ograve (00D2)

Ő︎

Ő︎

Ohungarumlaut (0150)

Ō︎

Ō︎

Omacron (014C)

Ǫ︎

Ǫ︎

Oogonek (01EA)

Ø︎

Ø︎

Oslash (00D8)

Ǿ︎

Ǿ︎

Oslashacute (01FE)

Õ︎

Õ︎

Otilde (00D5)

Œ︎

Œ︎

OE (0152)

P︎

P︎

P (0050)

Ṗ︎

Ṗ︎

Pdotaccent (1E56)

Þ︎

Þ︎

Thorn (00DE)

Q︎

Q︎

Q (0051)

R︎

R︎

R (0052)

Ŕ︎

Ŕ︎

Racute (0154)

Ř︎

Ř︎

Rcaron (0$glyphnormaldirection)

Ŗ︎

Ŗ︎

Rcommaaccent (0156)

Ṛ︎

Ṛ︎

Rdotbelow (1E5A)

Ṝ︎

Ṝ︎

Rdotbelowmacron (1E5C)

Ṟ︎

Ṟ︎

Rlinebelow (1E5E)

S︎

S︎

S (0053)

Ś︎

Ś︎

Sacute (015A)

Š︎

Š︎

Scaron (0160)

Ş︎

Ş︎

Scedilla (015E)

Ŝ︎

Ŝ︎

Scircumflex (015C)

Ș︎

Ș︎

Scommaaccent (0218)

Ṡ︎

Ṡ︎

Sdotaccent (1E60)

Ṣ︎

Ṣ︎

Sdotbelow (1E62)

ẞ︎

ẞ︎

Germandbls (1E9E)

Ə︎

Ə︎

Schwa (018F)

T︎

T︎

T (0054)

Ŧ︎

Ŧ︎

Tbar (0166)

Ť︎

Ť︎

Tcaron (0164)

Ţ︎

Ţ︎

Tcedilla (0162)

Ț︎

Ț︎

Tcommaaccent (021A)

Ṫ︎

Ṫ︎

Tdotaccent (1E6A)

Ṭ︎

Ṭ︎

Tdotbelow (1E6C)

Ṯ︎

Ṯ︎

Tlinebelow (1E6E)

U︎

U︎

U (0055)

Ú︎

Ú︎

Uacute (00DA)

Ʉ︎

Ʉ︎

Ubar (0244)

Ŭ︎

Ŭ︎

Ubreve (016C)

Ǔ︎

Ǔ︎

Ucaron (01D3)

Û︎

Û︎

Ucircumflex (00DB)

Ü︎

Ü︎

Udieresis (00DC)

Ụ︎

Ụ︎

Udotbelow (1EE4)

Ù︎

Ù︎

Ugrave (00D9)

Ű︎

Ű︎

Uhungarumlaut (0170)

Ū︎

Ū︎

Umacron (016A)

Ų︎

Ų︎

Uogonek (0172)

Ů︎

Ů︎

Uring (016E)

Ũ︎

Ũ︎

Utilde (0168)

V︎

V︎

V (0056)

Ṽ︎

Ṽ︎

Vtilde (1E7C)

W︎

W︎

W (0057)

Ẃ︎

Ẃ︎

Wacute (1E82)

Ŵ︎

Ŵ︎

Wcircumflex (0174)

Ẅ︎

Ẅ︎

Wdieresis (1E84)

Ẁ︎

Ẁ︎

Wgrave (1E80)

X︎

X︎

X (0058)

Ẋ︎

Ẋ︎

Xdotaccent (1E8A)

Y︎

Y︎

Y (0059)

Ý︎

Ý︎

Yacute (00DD)

Ŷ︎

Ŷ︎

Ycircumflex (0176)

Ÿ︎

Ÿ︎

Ydieresis (0178)

Ỳ︎

Ỳ︎

Ygrave (1EF2)

Ȳ︎

Ȳ︎

Ymacron (0232)

Ỹ︎

Ỹ︎

Ytilde (1EF8)

Z︎

Z︎

Z (005A)

Ź︎

Ź︎

Zacute (0179)

Ž︎

Ž︎

Zcaron (017D)

Ż︎

Ż︎

Zdotaccent (017B)

Ẓ︎

Ẓ︎

Zdotbelow (1E92)

Ƶ︎

Ƶ︎

Zstroke (01B5)

a︎

a︎

a (0061)

á︎

á︎

aacute (00E1)

ă︎

ă︎

abreve (0103)

ǎ︎

ǎ︎

acaron (01CE)

â︎

â︎

acircumflex (00E2)

ä︎

ä︎

adieresis (00E4)

ạ︎

ạ︎

adotbelow (1EA1)

à︎

à︎

agrave (00E0)

ā︎

ā︎

amacron (0101)

ą︎

ą︎

aogonek (0105)

å︎

å︎

aring (00E5)

ǻ︎

ǻ︎

aringacute (01FB)

ã︎

ã︎

atilde (00E3)

æ︎

æ︎

ae (00E6)

ǽ︎

ǽ︎

aeacute (01FD)

b︎

b︎

b (0062)

ḃ︎

ḃ︎

bdotaccent (1E03)

c︎

c︎

c (0063)

ć︎

ć︎

cacute (0107)

č︎

č︎

ccaron (010D)

ç︎

ç︎

ccedilla (00E7)

ĉ︎

ĉ︎

ccircumflex (0109)

ċ︎

ċ︎

cdotaccent (010B)

d︎

d︎

d (0064)

ð︎

ð︎

eth (00F0)

ď︎

ď︎

dcaron (010F)

ḑ︎

ḑ︎

dcedilla (1E11)

đ︎

đ︎

dcroat (0111)

ḋ︎

ḋ︎

ddotaccent (1E0B)

ḍ︎

ḍ︎

ddotbelow (1E0D)

ḏ︎

ḏ︎

dlinebelow (1E0F)

e︎

e︎

e (0065)

é︎

é︎

eacute (00E9)

ĕ︎

ĕ︎

ebreve (0115)

ě︎

ě︎

ecaron (011B)

ê︎

ê︎

ecircumflex (00EA)

ë︎

ë︎

edieresis (00EB)

ė︎

ė︎

edotaccent (0117)

ẹ︎

ẹ︎

edotbelow (1EB9)

è︎

è︎

egrave (00E8)

ē︎

ē︎

emacron (0113)

ę︎

ę︎

eogonek (0119)

ẽ︎

ẽ︎

etilde (1EBD)

ə︎

ə︎

schwa (0259)

f︎

f︎

f (0066)

ḟ︎

ḟ︎

fdotaccent (1E1F)

g︎

g︎

g (0067)

ğ︎

ğ︎

gbreve (011F)

ǧ︎

ǧ︎

gcaron (01E7)

ĝ︎

ĝ︎

gcircumflex (011D)

ģ︎

ģ︎

gcommaaccent (0123)

ġ︎

ġ︎

gdotaccent (0121)

ḡ︎

ḡ︎

gmacron (1E21)

h︎

h︎

h (0068)

ħ︎

ħ︎

hbar (0127)

ḫ︎

ḫ︎

hbrevebelow (1E2B)

ȟ︎

ȟ︎

hcaron (021F)

ĥ︎

ĥ︎

hcircumflex (0125)

ḣ︎

ḣ︎

hdotaccent (1E23)

ḥ︎

ḥ︎

hdotbelow (1E25)

i︎

i︎

i (0069)

ı︎

ı︎

idotless (0131)

í︎

í︎

iacute (00ED)

ĭ︎

ĭ︎

ibreve (012D)

ǐ︎

ǐ︎

icaron (01D0)

î︎

î︎

icircumflex (00EE)

ï︎

ï︎

idieresis (00EF)

ị︎

ị︎

idotbelow (1ECB)

ì︎

ì︎

igrave (00EC)

ij︎

ij︎

ij (0133)

ī︎

ī︎

imacron (012B)

į︎

į︎

iogonek (012F)

ɨ︎

ɨ︎

istroke (0268)

ĩ︎

ĩ︎

itilde (0129)

j︎

j︎

j (006A)

ȷ︎

ȷ︎

jdotless (0237)

ĵ︎

ĵ︎

jcircumflex (0135)

k︎

k︎

k (006B)

ǩ︎

ǩ︎

kcaron (01E9)

ķ︎

ķ︎

kcommaaccent (0137)

ĸ︎

ĸ︎

kgreenlandic (0138)

l︎

l︎

l (006C)

ĺ︎

ĺ︎

lacute (013A)

ľ︎

ľ︎

lcaron (013E)

ļ︎

ļ︎

lcommaaccent (013C)

ŀ︎

ŀ︎

ldot (0140)

ḷ︎

ḷ︎

ldotbelow (1E37)

ḹ︎

ḹ︎

ldotbelowmacron (1E39)

ḻ︎

ḻ︎

llinebelow (1E3B)

ł︎

ł︎

lslash (0142)

m︎

m︎

m (006D)

ḿ︎

ḿ︎

macute (1E3F)

ṁ︎

ṁ︎

mdotaccent (1E41)

ṃ︎

ṃ︎

mdotbelow (1E43)

n︎

n︎

n (006E)

ń︎

ń︎

nacute (0144)

ʼn︎

ʼn︎

napostrophe (0149)

ň︎

ň︎

ncaron (0148)

ņ︎

ņ︎

ncommaaccent (0146)

ṅ︎

ṅ︎

ndotaccent (1E45)

ṇ︎

ṇ︎

ndotbelow (1E47)

ǹ︎

ǹ︎

ngrave (01F9)

ɲ︎

ɲ︎

nhookleft (0272)

ṉ︎

ṉ︎

nlinebelow (1E49)

ñ︎

ñ︎

ntilde (00F1)

ŋ︎

ŋ︎

eng (014B)

o︎

o︎

o (006F)

ó︎

ó︎

oacute (00F3)

ŏ︎

ŏ︎

obreve (014F)

ǒ︎

ǒ︎

ocaron (01D2)

ô︎

ô︎

ocircumflex (00F4)

ö︎

ö︎

odieresis (00F6)

ȯ︎

ȯ︎

odotaccent (022F)

ọ︎

ọ︎

odotbelow (1ECD)

ò︎

ò︎

ograve (00F2)

ő︎

ő︎

ohungarumlaut (0151)

ō︎

ō︎

omacron (014D)

ǫ︎

ǫ︎

oogonek (01EB)

ø︎

ø︎

oslash (00F8)

ǿ︎

ǿ︎

oslashacute (01FF)

õ︎

õ︎

otilde (00F5)

œ︎

œ︎

oe (0153)

p︎

p︎

p (0070)

ṗ︎

ṗ︎

pdotaccent (1E57)

þ︎

þ︎

thorn (00FE)

q︎

q︎

q (0071)

r︎

r︎

r (0072)

ŕ︎

ŕ︎

racute (0155)

ř︎

ř︎

rcaron (0159)

ŗ︎

ŗ︎

rcommaaccent (0157)

ṛ︎

ṛ︎

rdotbelow (1E5B)

ṝ︎

ṝ︎

rdotbelowmacron (1E5D)

ṟ︎

ṟ︎

rlinebelow (1E5F)

s︎

s︎

s (0073)

ś︎

ś︎

sacute (015B)

š︎

š︎

scaron (0161)

ş︎

ş︎

scedilla (015F)

ŝ︎

ŝ︎

scircumflex (015D)

ș︎

ș︎

scommaaccent (0219)

ṡ︎

ṡ︎

sdotaccent (1E61)

ṣ︎

ṣ︎

sdotbelow (1E63)

ß︎

ß︎

germandbls (00DF)

ſ︎

ſ︎

longs (017F)

t︎

t︎

t (0074)

ŧ︎

ŧ︎

tbar (0167)

ť︎

ť︎

tcaron (0165)

ţ︎

ţ︎

tcedilla (0163)

ț︎

ț︎

tcommaaccent (021B)

ẗ︎

ẗ︎

tdieresis (1E97)

ṫ︎

ṫ︎

tdotaccent (1E6B)

ṭ︎

ṭ︎

tdotbelow (1E6D)

ṯ︎

ṯ︎

tlinebelow (1E6F)

u︎

u︎

u (0075)

ú︎

ú︎

uacute (00FA)

ʉ︎

ʉ︎

ubar (0289)

ŭ︎

ŭ︎

ubreve (016D)

ǔ︎

ǔ︎

ucaron (01D4)

û︎

û︎

ucircumflex (00FB)

ü︎

ü︎

udieresis (00FC)

ụ︎

ụ︎

udotbelow (1EE5)

ù︎

ù︎

ugrave (00F9)

ű︎

ű︎

uhungarumlaut (0171)

ū︎

ū︎

umacron (016B)

ų︎

ų︎

uogonek (0173)

ů︎

ů︎

uring (016F)

ũ︎

ũ︎

utilde (0169)

v︎

v︎

v (0076)

ṽ︎

ṽ︎

vtilde (1E7D)

w︎

w︎

w (0077)

ẃ︎

ẃ︎

wacute (1E83)

ŵ︎

ŵ︎

wcircumflex (0175)

ẅ︎

ẅ︎

wdieresis (1E85)

ẁ︎

ẁ︎

wgrave (1E81)

x︎

x︎

x (0078)

ẋ︎

ẋ︎

xdotaccent (1E8B)

y︎

y︎

y (0079)

ý︎

ý︎

yacute (00FD)

ŷ︎

ŷ︎

ycircumflex (0177)

ÿ︎

ÿ︎

ydieresis (00FF)

ỳ︎

ỳ︎

ygrave (1EF3)

ȳ︎

ȳ︎

ymacron (0233)

ỹ︎

ỹ︎

ytilde (1EF9)

z︎

z︎

z (007A)

ź︎

ź︎

zacute (017A)

ž︎

ž︎

zcaron (017E)

ż︎

ż︎

zdotaccent (017C)

ẓ︎

ẓ︎

zdotbelow (1E93)

ƶ︎

ƶ︎

zstroke (01B6)

fi︎

fi︎

fi (FB01)

fl︎

fl︎

fl (FB02)

ª︎

ª︎

ordfeminine (00AA)

º︎

º︎

ordmasculine (00BA)

Δ︎

Δ︎

Delta (0394)

Ω︎

Ω︎

Omega (03A9)

μ︎

μ︎

mu (03BC)

π︎

π︎

pi (03C0)

0︎

0︎

zero (0030)

1︎

1︎

one (0031)

2︎

2︎

two (0032)

3︎

3︎

three (0033)

4︎

4︎

four (0034)

5︎

5︎

five (0035)

6︎

6︎

six (0036)

7︎

7︎

seven (0037)

8︎

8︎

eight (0038)

9︎

9︎

nine (0039)

₀︎

₀︎

zeroinferior (2080)

₁︎

₁︎

oneinferior (2081)

₂︎

₂︎

twoinferior (2082)

₃︎

₃︎

threeinferior (2083)

₄︎

₄︎

fourinferior (2084)

₅︎

₅︎

fiveinferior (2085)

₆︎

₆︎

sixinferior (2086)

₇︎

₇︎

seveninferior (2087)

₈︎

₈︎

eightinferior (2088)

₉︎

₉︎

nineinferior (2089)

⁰︎

⁰︎

zerosuperior (2070)

¹︎

¹︎

onesuperior (00B9)

²︎

²︎

twosuperior (00B2)

³︎

³︎

threesuperior (00B3)

⁴︎

⁴︎

foursuperior (2074)

⁵︎

⁵︎

fivesuperior (2075)

⁶︎

⁶︎

sixsuperior (2076)

⁷︎

⁷︎

sevensuperior (2077)

⁸︎

⁸︎

eightsuperior (2078)

⁹︎

⁹︎

ninesuperior (2079)

⁄︎

⁄︎

fraction (2044)

.︎

.︎

period (002E)

,︎

,︎

comma (002C)

:︎

:︎

colon (003A)

;︎

;︎

(semicolon)

…︎

…︎

ellipsis (2026)

!︎

!︎

exclam (0021)

¡︎

¡︎

exclamdown (00A1)

?︎

?︎

question (003F)

¿︎

¿︎

questiondown (00BF)

·︎

·︎

periodcentered (00B7)

•︎

•︎

bullet (2022)

*︎

*︎

asterisk (002A)

‼︎

‼︎

exclamdouble (203C)

‽︎

‽︎

interrobang (203D)

#︎

#︎

numbersign (0023)

/︎

/︎

backslash (005C)

\ ︎

\ ︎

space (0020)

-︎

-︎

hyphen (002D)

–︎

–︎

endash (2013)

—︎

—︎

emdash (2014)

_︎

_︎

underscore (005F)

‚︎

‚︎

quotesinglbase (201A)

„︎

„︎

quotedblbase (201E)

“︎

“︎

quotedblleft (201C)

”︎

”︎

quotedblright (201D)

‘︎

‘︎

quoteleft (2018)

’︎

’︎

quoteright (2019)

«︎

«︎

guillemetleft (00AB)

»︎

»︎

guillemetright (00BB)

‹︎

‹︎

guilsinglleft (2039)

›︎

›︎

guilsinglright (203A)

"︎

"︎

(quotedbl)

'︎

'︎

quotesingle (0027)

ƒ︎

ƒ︎

florin (0192)

✓︎

✓︎

checkmark (2713)

✕︎

✕︎

multiplicationX (2715)

@︎

@︎

at (0040)

&︎

&︎

ampersand (0026)

¶︎

¶︎

paragraph (00B6)

§︎

§︎

section (00A7)

©︎

©︎

copyright (00A9)

®︎

®︎

registered (00AE)

℗︎

℗︎

published (2117)

™︎

™︎

trademark (2122)

℅︎

℅︎

careof (2105)

°︎

°︎

degree (00B0)

′︎

′︎

minute (2032)

″︎

″︎

second (2033)

|︎

|︎

bar (007C)

¦︎

¦︎

brokenbar (00A6)

†︎

†︎

dagger (2020)

ℓ︎

ℓ︎

literSign (2113)

‡︎

‡︎

daggerdbl (2021)

℮︎

℮︎

estimated (212E)

₿︎

₿︎

bitcoin (20BF)

¢︎

¢︎

cent (00A2)

¤︎

¤︎

currency (00A4)

$︎

$︎

dollar (0024)

€︎

€︎

euro (20AC)

₴︎

₴︎

hryvnia (20B4)

₤︎

₤︎

lira (20A4)

₺︎

₺︎

liraTurkish (20BA)

₦︎

₦︎

naira (20A6)

₽︎

₽︎

ruble (20BD)

₹︎

₹︎

rupeeIndian (20B9)

₪︎

₪︎

sheqel (20AA)

£︎

£︎

sterling (00A3)

₸︎

₸︎

tenge (20B8)

₩︎

₩︎

won (20A9)

¥︎

¥︎

yen (00A5)

⋅︎

⋅︎

dotmath (22C5)

+︎

+︎

plus (002B)

−︎

−︎

minus (2212)

×︎

×︎

multiply (00D7)

÷︎

÷︎

divide (00F7)

=︎

=︎

equal (003D)

≠︎

≠︎

notequal (2260)

>︎

>︎

greater (003E)

<︎

<︎

less (003C)

≥︎

≥︎

greaterequal (2265)

≤︎

≤︎

lessequal (2264)

±︎

±︎

plusminus (00B1)

≈︎

≈︎

approxequal (2248)

~︎

~︎

asciitilde (007E)

¬︎

¬︎

logicalnot (00AC)

^︎

^︎

asciicircum (005E)

∞︎

∞︎

infinity (221E)

∅︎

∅︎

emptyset (2205)

∫︎

∫︎

integral (222B)

Ω︎

Ω︎

Ohm (2126)

∆︎

∆︎

increment (2206)

∏︎

∏︎

product (220F)

∑︎

∑︎

summation (2211)

√︎

√︎

radical (221A)

∂︎

∂︎

partialdiff (2202)

µ︎

µ︎

micro (00B5)

%︎

%︎

percent (0025)

‰︎

‰︎

perthousand (2030)

↑︎

↑︎

upArrow (2191)

↗︎

↗︎

northEastArrow (2197)

→︎

→︎

rightArrow (2192)

↘︎

↘︎

southEastArrow (2198)

↓︎

↓︎

downArrow (2193)

↙︎

↙︎

southWestArrow (2199)

←︎

←︎

leftArrow (2190)

↖︎

↖︎

northWestArrow (2196)

●︎

●︎

blackCircle (25CF)

○︎

○︎

whiteCircle (25CB)

◦︎

◦︎

whiteBullet (25E6)

◊︎

◊︎

lozenge (25CA)

■︎

■︎

blackSquare (25A0)

□︎

□︎

whiteSquare (25A1)

¨︎

¨︎

dieresis (00A8)

˙︎

˙︎

dotaccent (02D9)

`︎

`︎

grave (0060)

´︎

´︎

acute (00B4)

˝︎

˝︎

hungarumlaut (02DD)

ˆ︎

ˆ︎

circumflex (02C6)

ˇ︎

ˇ︎

caron (02C7)

˘︎

˘︎

breve (02D8)

˚︎

˚︎

ring (02DA)

˜︎

˜︎

tilde (02DC)

¯︎

¯︎

macron (00AF)

¸︎

¸︎

cedilla (00B8)

˛︎

˛︎

ogonek (02DB)

A︎

A︎

A (0041)

Á︎

Á︎

Aacute (00C1)

Ă︎

Ă︎

Abreve (0102)

Ǎ︎

Ǎ︎

Acaron (01CD)

Â︎

Â︎

Acircumflex (00C2)

Ä︎

Ä︎

Adieresis (00C4)

Ạ︎

Ạ︎

Adotbelow (1EA0)

À︎

À︎

Agrave (00C0)

Ā︎

Ā︎

Amacron (0100)

Ą︎

Ą︎

Aogonek (0104)

Å︎

Å︎

Aring (00C5)

Ǻ︎

Ǻ︎

Aringacute (01FA)

Ã︎

Ã︎

Atilde (00C3)

Æ︎

Æ︎

AE (00C6)

Ǽ︎

Ǽ︎

AEacute (01FC)

B︎

B︎

B (0042)

Ḃ︎

Ḃ︎

Bdotaccent (1E02)

C︎

C︎

C (0043)

Ć︎

Ć︎

Cacute (0106)

Č︎

Č︎

Ccaron (010C)

Ç︎

Ç︎

Ccedilla (00C7)

Ĉ︎

Ĉ︎

Ccircumflex (0108)

Ċ︎

Ċ︎

Cdotaccent (010A)

D︎

D︎

D (0044)

Ð︎

Ð︎

Eth (00D0)

Ď︎

Ď︎

Dcaron (010E)

Ḑ︎

Ḑ︎

Dcedilla (1E10)

Đ︎

Đ︎

Dcroat (0110)

Ḋ︎

Ḋ︎

Ddotaccent (1E0A)

Ḍ︎

Ḍ︎

Ddotbelow (1E0C)

Ḏ︎

Ḏ︎

Dlinebelow (1E0E)

E︎

E︎

E (0045)

É︎

É︎

Eacute (00C9)

Ĕ︎

Ĕ︎

Ebreve (0114)

Ě︎

Ě︎

Ecaron (011A)

Ê︎

Ê︎

Ecircumflex (00CA)

Ë︎

Ë︎

Edieresis (00CB)

Ė︎

Ė︎

Edotaccent (0116)

Ẹ︎

Ẹ︎

Edotbelow (1EB8)

È︎

È︎

Egrave (00C8)

Ē︎

Ē︎

Emacron (0112)

Ę︎

Ę︎

Eogonek (0118)

Ẽ︎

Ẽ︎

Etilde (1EBC)

F︎

F︎

F (0046)

Ḟ︎

Ḟ︎

Fdotaccent (1E1E)

G︎

G︎

G (0047)

Ğ︎

Ğ︎

Gbreve (011E)

Ǧ︎

Ǧ︎

Gcaron (01E6)

Ĝ︎

Ĝ︎

Gcircumflex (011C)

Ģ︎

Ģ︎

Gcommaaccent (0122)

Ġ︎

Ġ︎

Gdotaccent (0120)

Ḡ︎

Ḡ︎

Gmacron (1E20)

H︎

H︎

H (0048)

Ħ︎

Ħ︎

Hbar (0126)

Ḫ︎

Ḫ︎

Hbrevebelow (1E2A)

Ȟ︎

Ȟ︎

Hcaron (021E)

Ĥ︎

Ĥ︎

Hcircumflex (0124)

Ḣ︎

Ḣ︎

Hdotaccent (1E22)

Ḥ︎

Ḥ︎

Hdotbelow (1E24)

I︎

I︎

I (0049)

IJ︎

IJ︎

IJ (0132)

Í︎

Í︎

Iacute (00CD)

Ĭ︎

Ĭ︎

Ibreve (012C)

Ǐ︎

Ǐ︎

Icaron (01CF)

Î︎

Î︎

Icircumflex (00CE)

Ï︎

Ï︎

Idieresis (00CF)

İ︎

İ︎

Idotaccent (0130)

Ị︎

Ị︎

Idotbelow (1ECA)

Ì︎

Ì︎

Igrave (00CC)

Ī︎

Ī︎

Imacron (012A)

Į︎

Į︎

Iogonek (012E)

Ɨ︎

Ɨ︎

Istroke (0197)

Ĩ︎

Ĩ︎

Itilde (0128)

J︎

J︎

J (004A)

Ĵ︎

Ĵ︎

Jcircumflex (0134)

K︎

K︎

K (004B)

Ǩ︎

Ǩ︎

Kcaron (01E8)

Ķ︎

Ķ︎

Kcommaaccent (0136)

L︎

L︎

L (004C)

Ĺ︎

Ĺ︎

Lacute (0139)

Ľ︎

Ľ︎

Lcaron (013D)

Ļ︎

Ļ︎

Lcommaaccent (013B)

Ŀ︎

Ŀ︎

Ldot (013F)

Ḷ︎

Ḷ︎

Ldotbelow (1E36)

Ḹ︎

Ḹ︎

Ldotbelowmacron (1E38)

Ḻ︎

Ḻ︎

Llinebelow (1E3A)

Ł︎

Ł︎

Lslash (0141)

M︎

M︎

M (004D)

Ḿ︎

Ḿ︎

Macute (1E3E)

Ṁ︎

Ṁ︎

Mdotaccent (1E40)

Ṃ︎

Ṃ︎

Mdotbelow (1E42)

N︎

N︎

N (004E)

Ń︎

Ń︎

Nacute (0143)

Ň︎

Ň︎

Ncaron (0147)

Ņ︎

Ņ︎

Ncommaaccent (0145)

Ṅ︎

Ṅ︎

Ndotaccent (1E44)

Ṇ︎

Ṇ︎

Ndotbelow (1E46)

Ǹ︎

Ǹ︎

Ngrave (01F8)

Ɲ︎

Ɲ︎

Nhookleft (019D)

Ṉ︎

Ṉ︎

Nlinebelow (1E48)

Ñ︎

Ñ︎

Ntilde (00D1)

Ŋ︎

Ŋ︎

Eng (014A)

O︎

O︎

O (004F)

Ó︎

Ó︎

Oacute (00D3)

Ŏ︎

Ŏ︎

Obreve (014E)

Ǒ︎

Ǒ︎

Ocaron (01D1)

Ô︎

Ô︎

Ocircumflex (00D4)

Ö︎

Ö︎

Odieresis (00D6)

Ȯ︎

Ȯ︎

Odotaccent (022E)

Ọ︎

Ọ︎

Odotbelow (1ECC)

Ò︎

Ò︎

Ograve (00D2)

Ő︎

Ő︎

Ohungarumlaut (0150)

Ō︎

Ō︎

Omacron (014C)

Ǫ︎

Ǫ︎

Oogonek (01EA)

Ø︎

Ø︎

Oslash (00D8)

Ǿ︎

Ǿ︎

Oslashacute (01FE)

Õ︎

Õ︎

Otilde (00D5)

Œ︎

Œ︎

OE (0152)

P︎

P︎

P (0050)

Ṗ︎

Ṗ︎

Pdotaccent (1E56)

Þ︎

Þ︎

Thorn (00DE)

Q︎

Q︎

Q (0051)

R︎

R︎

R (0052)

Ŕ︎

Ŕ︎

Racute (0154)

Ř︎

Ř︎

Rcaron (0$glyphnormaldirection)

Ŗ︎

Ŗ︎

Rcommaaccent (0156)

Ṛ︎

Ṛ︎

Rdotbelow (1E5A)

Ṝ︎

Ṝ︎

Rdotbelowmacron (1E5C)

Ṟ︎

Ṟ︎

Rlinebelow (1E5E)

S︎

S︎

S (0053)

Ś︎

Ś︎

Sacute (015A)

Š︎

Š︎

Scaron (0160)

Ş︎

Ş︎

Scedilla (015E)

Ŝ︎

Ŝ︎

Scircumflex (015C)

Ș︎

Ș︎

Scommaaccent (0218)

Ṡ︎

Ṡ︎

Sdotaccent (1E60)

Ṣ︎

Ṣ︎

Sdotbelow (1E62)

ẞ︎

ẞ︎

Germandbls (1E9E)

Ə︎

Ə︎

Schwa (018F)

T︎

T︎

T (0054)

Ŧ︎

Ŧ︎

Tbar (0166)

Ť︎

Ť︎

Tcaron (0164)

Ţ︎

Ţ︎

Tcedilla (0162)

Ț︎

Ț︎

Tcommaaccent (021A)

Ṫ︎

Ṫ︎

Tdotaccent (1E6A)

Ṭ︎

Ṭ︎

Tdotbelow (1E6C)

Ṯ︎

Ṯ︎

Tlinebelow (1E6E)

U︎

U︎

U (0055)

Ú︎

Ú︎

Uacute (00DA)

Ʉ︎

Ʉ︎

Ubar (0244)

Ŭ︎

Ŭ︎

Ubreve (016C)

Ǔ︎

Ǔ︎

Ucaron (01D3)

Û︎

Û︎

Ucircumflex (00DB)

Ü︎

Ü︎

Udieresis (00DC)

Ụ︎

Ụ︎

Udotbelow (1EE4)

Ù︎

Ù︎

Ugrave (00D9)

Ű︎

Ű︎

Uhungarumlaut (0170)

Ū︎

Ū︎

Umacron (016A)

Ų︎

Ų︎

Uogonek (0172)

Ů︎

Ů︎

Uring (016E)

Ũ︎

Ũ︎

Utilde (0168)

V︎

V︎

V (0056)

Ṽ︎

Ṽ︎

Vtilde (1E7C)

W︎

W︎

W (0057)

Ẃ︎

Ẃ︎

Wacute (1E82)

Ŵ︎

Ŵ︎

Wcircumflex (0174)

Ẅ︎

Ẅ︎

Wdieresis (1E84)

Ẁ︎

Ẁ︎

Wgrave (1E80)

X︎

X︎

X (0058)

Ẋ︎

Ẋ︎

Xdotaccent (1E8A)

Y︎

Y︎

Y (0059)

Ý︎

Ý︎

Yacute (00DD)

Ŷ︎

Ŷ︎

Ycircumflex (0176)

Ÿ︎

Ÿ︎

Ydieresis (0178)

Ỳ︎

Ỳ︎

Ygrave (1EF2)

Ȳ︎

Ȳ︎

Ymacron (0232)

Ỹ︎

Ỹ︎

Ytilde (1EF8)

Z︎

Z︎

Z (005A)

Ź︎

Ź︎

Zacute (0179)

Ž︎

Ž︎

Zcaron (017D)

Ż︎

Ż︎

Zdotaccent (017B)

Ẓ︎

Ẓ︎

Zdotbelow (1E92)

Ƶ︎

Ƶ︎

Zstroke (01B5)

a︎

a︎

a (0061)

á︎

á︎

aacute (00E1)

ă︎

ă︎

abreve (0103)

ǎ︎

ǎ︎

acaron (01CE)

â︎

â︎

acircumflex (00E2)

ä︎

ä︎

adieresis (00E4)

ạ︎

ạ︎

adotbelow (1EA1)

à︎

à︎

agrave (00E0)

ā︎

ā︎

amacron (0101)

ą︎

ą︎

aogonek (0105)

å︎

å︎

aring (00E5)

ǻ︎

ǻ︎

aringacute (01FB)

ã︎

ã︎

atilde (00E3)

æ︎

æ︎

ae (00E6)

ǽ︎

ǽ︎

aeacute (01FD)

b︎

b︎

b (0062)

ḃ︎

ḃ︎

bdotaccent (1E03)

c︎

c︎

c (0063)

ć︎

ć︎

cacute (0107)

č︎

č︎

ccaron (010D)

ç︎

ç︎

ccedilla (00E7)

ĉ︎

ĉ︎

ccircumflex (0109)

ċ︎

ċ︎

cdotaccent (010B)

d︎

d︎

d (0064)

ð︎

ð︎

eth (00F0)

ď︎

ď︎

dcaron (010F)

ḑ︎

ḑ︎

dcedilla (1E11)

đ︎

đ︎

dcroat (0111)

ḋ︎

ḋ︎

ddotaccent (1E0B)

ḍ︎

ḍ︎

ddotbelow (1E0D)

ḏ︎

ḏ︎

dlinebelow (1E0F)

e︎

e︎

e (0065)

é︎

é︎

eacute (00E9)

ĕ︎

ĕ︎

ebreve (0115)

ě︎

ě︎

ecaron (011B)

ê︎

ê︎

ecircumflex (00EA)

ë︎

ë︎

edieresis (00EB)

ė︎

ė︎

edotaccent (0117)

ẹ︎

ẹ︎

edotbelow (1EB9)

è︎

è︎

egrave (00E8)

ē︎

ē︎

emacron (0113)

ę︎

ę︎

eogonek (0119)

ẽ︎

ẽ︎

etilde (1EBD)

ə︎

ə︎

schwa (0259)

f︎

f︎

f (0066)

ḟ︎

ḟ︎

fdotaccent (1E1F)

g︎

g︎

g (0067)

ğ︎

ğ︎

gbreve (011F)

ǧ︎

ǧ︎

gcaron (01E7)

ĝ︎

ĝ︎

gcircumflex (011D)

ģ︎

ģ︎

gcommaaccent (0123)

ġ︎

ġ︎

gdotaccent (0121)

ḡ︎

ḡ︎

gmacron (1E21)

h︎

h︎

h (0068)

ħ︎

ħ︎

hbar (0127)

ḫ︎

ḫ︎

hbrevebelow (1E2B)

ȟ︎

ȟ︎

hcaron (021F)

ĥ︎

ĥ︎

hcircumflex (0125)

ḣ︎

ḣ︎

hdotaccent (1E23)

ḥ︎

ḥ︎

hdotbelow (1E25)

i︎

i︎

i (0069)

ı︎

ı︎

idotless (0131)

í︎

í︎

iacute (00ED)

ĭ︎

ĭ︎

ibreve (012D)

ǐ︎

ǐ︎

icaron (01D0)

î︎

î︎

icircumflex (00EE)

ï︎

ï︎

idieresis (00EF)

ị︎

ị︎

idotbelow (1ECB)

ì︎

ì︎

igrave (00EC)

ij︎

ij︎

ij (0133)

ī︎

ī︎

imacron (012B)

į︎

į︎

iogonek (012F)

ɨ︎

ɨ︎

istroke (0268)

ĩ︎

ĩ︎

itilde (0129)

j︎

j︎

j (006A)

ȷ︎

ȷ︎

jdotless (0237)

ĵ︎

ĵ︎

jcircumflex (0135)

k︎

k︎

k (006B)

ǩ︎

ǩ︎

kcaron (01E9)

ķ︎

ķ︎

kcommaaccent (0137)

ĸ︎

ĸ︎

kgreenlandic (0138)

l︎

l︎

l (006C)

ĺ︎

ĺ︎

lacute (013A)

ľ︎

ľ︎

lcaron (013E)

ļ︎

ļ︎

lcommaaccent (013C)

ŀ︎

ŀ︎

ldot (0140)

ḷ︎

ḷ︎

ldotbelow (1E37)

ḹ︎

ḹ︎

ldotbelowmacron (1E39)

ḻ︎

ḻ︎

llinebelow (1E3B)

ł︎

ł︎

lslash (0142)

m︎

m︎

m (006D)

ḿ︎

ḿ︎

macute (1E3F)

ṁ︎

ṁ︎

mdotaccent (1E41)

ṃ︎

ṃ︎

mdotbelow (1E43)

n︎

n︎

n (006E)

ń︎

ń︎

nacute (0144)

ʼn︎

ʼn︎

napostrophe (0149)

ň︎

ň︎

ncaron (0148)

ņ︎

ņ︎

ncommaaccent (0146)

ṅ︎

ṅ︎

ndotaccent (1E45)

ṇ︎

ṇ︎

ndotbelow (1E47)

ǹ︎

ǹ︎

ngrave (01F9)

ɲ︎

ɲ︎

nhookleft (0272)

ṉ︎

ṉ︎

nlinebelow (1E49)

ñ︎

ñ︎

ntilde (00F1)

ŋ︎

ŋ︎

eng (014B)

o︎

o︎

o (006F)

ó︎

ó︎

oacute (00F3)

ŏ︎

ŏ︎

obreve (014F)

ǒ︎

ǒ︎

ocaron (01D2)

ô︎

ô︎

ocircumflex (00F4)

ö︎

ö︎

odieresis (00F6)

ȯ︎

ȯ︎

odotaccent (022F)

ọ︎

ọ︎

odotbelow (1ECD)

ò︎

ò︎

ograve (00F2)

ő︎

ő︎

ohungarumlaut (0151)

ō︎

ō︎

omacron (014D)

ǫ︎

ǫ︎

oogonek (01EB)

ø︎

ø︎

oslash (00F8)

ǿ︎

ǿ︎

oslashacute (01FF)

õ︎

õ︎

otilde (00F5)

œ︎

œ︎

oe (0153)

p︎

p︎

p (0070)

ṗ︎

ṗ︎

pdotaccent (1E57)

þ︎

þ︎

thorn (00FE)

q︎

q︎

q (0071)

r︎

r︎

r (0072)

ŕ︎

ŕ︎

racute (0155)

ř︎

ř︎

rcaron (0159)

ŗ︎

ŗ︎

rcommaaccent (0157)

ṛ︎

ṛ︎

rdotbelow (1E5B)

ṝ︎

ṝ︎

rdotbelowmacron (1E5D)

ṟ︎

ṟ︎

rlinebelow (1E5F)

s︎

s︎

s (0073)

ś︎

ś︎

sacute (015B)

š︎

š︎

scaron (0161)

ş︎

ş︎

scedilla (015F)